Зорилт

ОБЕГ-ААС 2017 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

  • Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин, байгууллагын стандартыг боловсронгуй болгох.
  • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, Улсын хяналт, шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх.

ОБГ-ААС 2017 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

  •  Орон нутгийн Гамшгаас хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлж, Онцгой байдлын газрын бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх.
  • Улсын хяналт шалгалтыг бүх шатанд хүргэж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн гамшгийн тоо хохирлыг бууруулах.
  • Албан хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлж мэргэжлийн ур чадварын түвшинг нэмэгдүүлэх.