Зорилт

ОБЕГ-ААС 2018 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

  • Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх
  • Удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах:

ОБГ-ААС 2018 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

  • Алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, техник тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
  • Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлж гамшгийн тоо хохирлыг бууруулах
  • Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд орон нутгийн алба, мэргэжлийн анги, олон нийтийн оролцоог идэвхижүүлэх